ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στόχος του Ερευνητικού Προγράμματος

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος της εταιρείας είναι αφ’ ενός η ανεύρεση νέων κοιτασμάτων χαλκού στην ευρύτερη περιοχή της Σκουριώτισσας και του Απλικιού, και αφ’ ετέρου η διερεύνηση πιθανών επεκτάσεων των γνωστών κοιτασμάτων, είτε σε βάθος είτε σε οριζόντια ανάπτυξη.  Πιο συγκεκριμένα, με βάση γεωλογικά δεδομένα, γίνονται έρευνες για να διαπιστωθεί η τυχόν επέκταση της μεταλλοφορίας στα κοιτάσματα Φουκάσα, Απλίκι (μεταλλείο Απλικιού) και Δυτικό Απλίκι, ενώ οι έρευνες για ανεύρεση νέων κοιτασμάτων εστιάζονται νότια του κοιτάσματος Τρία Βουνάρια κοντά στα κοιτάσματα Φοίνικα και Φουκάσας.

Μέθοδοι Έρευνας

Για τους σκοπούς του ερευνητικού προγράμματος εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνικές με εμπλοκή υψηλής τεχνολογίας και της συσσώρευσης γνώσης για τα κοιτάσματα του τύπου αυτού που συγκεντρώθηκαν τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  Συγκεκριμένα, ορύσσονται γεωτρήσεις, εφαρμόζονται σύγχρονες γεωφυσικές και γεωχημικές μέθοδοι, και εκτελείται γεωλογική χαρτογράφηση επικεντρώνοντας την έρευνα σε τεκτονικές δομές και επιφανειακές εμφανίσεις οξειδώσεων.

Με βάση υφιστάμενους γεωλογικούς χάρτες, γεωλογικές τομές και γεωλογικό μοντέλο, έχει αρχίσει ένα πρόγραμμα γεωτρήσεων στη περιοχή Απλικιού με σκοπό τον εντοπισμό επεκτάσεων της μεταλλοφορίας στα κοιτάσματα Απλίκι και Δυτικό Απλίκι.  Επίσης, με βάση γεωλογική χαρτογράφηση και επιφανειακές εμφανίσεις οξειδώσεων μεταλλοφορίας, γίνονται διερευνητικές γεωτρήσεις στην περιοχή Ανατολικό Απλίκι για εντοπισμό νέων κοιτασμάτων.

Προγραμματίζονται επίσης γεωτρήσεις στο κοίτασμα Φουκάσα, με βάση το υφιστάμενο γεωλογικό μοντέλο κατανομής της μεταλλοφορίας και σχετικών γεωλογικών τομών, για την διερεύνηση επεκτάσεων του κοιτάσματος τόσο σε βάθος όσο και πλευρικά.

Με πρόσφατη γεωλογική χαρτογράφηση στην περιοχή των εγκαταστάσεων της εταιρείας, νότια του κοιτάσματος Τρία Βουνάρια, εντοπίστηκαν επιφανειακές αλλοιώσεις και οξειδώσεις μεταλλοφορίας.  Προγραμματίζεται ένα γεωχημικό ερευνητικό πρόγραμμα με συλλογή επιφανειακών δειγμάτων για αναλύσεις, και ένα γεωφυσικό πρόγραμμα με σύγχρονες ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους εδάφους για εντοπισμό γεωφυσικών ανωμαλιών.

Γεωλογικό Δυναμικό

Το γεωλογικό δυναμικό μιας περιοχής εστιάζεται στην ανεύρεση νέων κοιτασμάτων με την εφαρμογή σύγχρονων γεωφυσικών μεθόδων, τα οποία δεν ανιχνεύτηκαν στο παρελθόν, λόγω περιορισμών στις τότε ερευνητικές μεθόδους.  Σύγχρονες γεωφυσικές μέθοδοι έχουν την δυνατότητα διείσδυσης σε μεγαλύτερο βάθος και ως εκ τούτου την ανίχνευση κοιτασμάτων σε μεγαλύτερα βάθη.  Η εκτέλεση ενός γεωφυσικού ερευνητικού προγράμματος το τέλος του 1998 από την Hellenic Copper Mines Ltd, με την εφαρμογή σύγχρονων ηλεκτρομαγνητικών και μαγνητικών μεθόδων από αέρος, έδωσε θετικά αποτελέσματα.  Τα αποτελέσματα αυτά, η ερμηνεία των οποίων γίνεται με βοήθεια από εμπειρογνώμονες του εξωτερικού, αφορούν στον εντοπισμό μαγνητικών ανωμαλιών τόσο στην περιοχή αυτή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Απλικιού.  Τέτοιες μαγνητικές ανωμαλίες μπορούν να οφείλονται είτε σε μεγάλες τεκτονικές δομές, μέσα από τις οποίες κινήθηκαν υδροθερμικά διαλύματα πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία, είτε σε μεγάλες ζώνες αλλοίωσης.  Έτσι, τόσο η περιοχή Απλικιού όσο και η περιοχή Σκουριώτισσας-Κατυδάτων θεωρούνται δυναμικές περιοχές στις οποίες η ανεύρεση νέων μεγάλων κοιτασμάτων τύπου Φουκάσας είναι πολύ πιθανή.